Great Britain
Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a sovereign state in Europe. Lying off the northwestern coast of the European mainland, it includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of Ireland, and many smaller islands.

ข่าวสารของบริษัท

เราได้ทำการสรุปผลของการแข่งขัน “Fight for the trend” แล้ว! เราขอแสดงความยินดีกับท่านที่ชนะ...
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2019
We would like to draw your attention to the changes in the schedule for the May 27, 2019 trading sessions associated...
พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2019

ความเสี่ยงในการลงทุน ลูกค้าเข้าใจว่า การดำเนินการค้าที่ตลาด Forex มีความเสี่ยงสูง และอาจเกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก ทางเราจึงแนะนำลูกค้าทุกรายพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของตนรอบคอบ ก่อนที่จะลงมือดำเนินการค้า ลูกค้าควรตระนักถึงความเสี่ยงที่จะเสียเงินที่ฝากมาทั้งหมด เมื่อดำเนินการซื้อขายในตลาด

ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายใดๆ ของลูกค้า ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จากข้อจำกัดกำหนดให้มี ดยรัฐบาล กฎระเบียบทางการตลาด ให้การซื้อขายหยุดพัก เมื่อมีสงคราม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นอยู่นอกเหนือความสามารถในการกำกับของบริษัท read full >

ess