Company news
Company news

News of direct relevance to the company's WFOREX

ข่าวสารของบริษัท

Due to George HW Bush’s funerals in the USA, on 2018.12.05 the CFD instruments trade will not be available.
พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018
ทางเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าการแข่งขันการเทรดทางกลยุทธในบัญชีทดลองจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ ที่3 เดือน ธันวาคม 2018...
พฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2018
ess