Barack Obama
Barack Obama

Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is an American politician serving as the 44th President of the United States.

ข่าวสารของบริษัท

เรียนลูกค้า!
โปรโมชั่นใหม่ Jet Trade เริ่มต้นแล้วสำหรับลูกค้าของเรา!

...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2021

เรียนลูกค้า!

เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดการของการซื้อขายในวันที่ ...

ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2021